जलविरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नतीका लागी २०७७/०८/१५ मा शिलान्यास कार्यक्रम।